ElisaCura

Algemene Voorwaarden

Massagepraktijk ElisaCura (hierna: “ElisaCura”) is gevestigd te Horssen en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73683213.

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen ElisaCura en haar cliënten.

1.2 Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij partijen afwijkende bedingen en bepalingen uitdrukkelijk en schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

1.3 Eventuele (algemene) voorwaarden van cliënten en/of derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 ElisaCura kan op ieder gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van redenen deze algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. ElisaCura zal de meest recente versie van de algemene voorwaarden aan haar cliënt ter hand stellen dan wel deze op haar website publiceren.

1.5 Als één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk niet zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 2. Afspraken
2.1 Een afspraak met ElisaCura kan via de website, telefonisch of per e-mail worden gemaakt. Afspraken gemaakt met ElisaCura zijn bindend.

2.2 Voorafgaand aan een eerste massage/behandeling zal ElisaCura kort een aantal vragen stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren. Aan de hand daarvan stelt ElisaCura eventueel een behandelplan op.

2.2 De cliënt dient verhindering uiterlijk binnen 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan ElisaCura kenbaar maken. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden volledig aan de cliënt doorberekend. Dit geld ook voor het te laat verschijnen op de afspraak (+ 10 min) of in geval van no show. Bij het te laat verschijnen kan de afspraak alleen doorgaan indien ElisaCura voldoende tijd heeft om de behandeling uit te voeren.

2.3 Het is de cliënt toegestaan in geval van verhindering, om een derde in zijn/haar plaats naar de afspraak met ElisaCura te laten gaan.

2.4 ElisaCura heeft voor zakelijke contracten en opdrachtgevers (handelend in de hoedanigheid van beroep en bedrijf) een restitutieregeling. Bij het annuleren worden de volgende percentages in rekening gebracht:

 • Bij annulering binnen één maand voor de afspraak datum wordt 20% van de hoofdsom in rekening gebracht;
 • Bij annulering binnen 2 weken voor de afspraak datum wordt 50% van de hoofdsom in rekening gebracht;
 • Bij annulering binnen 1 week voor de afspraak datum wordt 80% van de hoofdsom in rekening gebracht;
 • Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak datum wordt 100% van de hoofdsom in rekening gebracht.

2.5 ElisaCura behoudt zich het recht voor om geplande afspraken te verzetten of te annuleren, indien zij geen uitvoering kan geven aan de overeenkomst, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

Artikel 3. Uitvoering van de behandeling
3.1 ElisaCura voert de behandeling naar beste inzicht en vermogen uit, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3.2 Indien de cliënt in behandeling is van een arts, fysiotherapeut, specialist en/of medicijnen gebruikt, dient de cliënt de arts, fysiotherapeut en/of specialist te raadplegen of de gewenste behandeling uitgevoerd mag worden.

3.3 Indien de cliënt zwanger is of van plan zwanger te worden, dient dit te allen tijde – voorafgaand aan de behandeling – aan ElisaCura te worden gemeld. In het eerste trimester van een zwangerschap worden er geen behandelingen uitgevoerd.

3.4 ElisaCura zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.

3.5 ElisaCura onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op kennis van sport/klachtenbehandeling, Triggerpoint-therapie, Stoelmassage, Aromatherapie, Wellnessmassage en jaren werkervaring in de zorgsector als maatschappelijk werker en zorgbegeleider.

3.6 ElisaCura zal de cliënt tijdig inlichten over financiële consequenties van wijzigingen en aanvullingen van de behandeling.

3.7 De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intakegesprek aan ElisaCura verstrekt, zodat ElisaCura de behandeling zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.

3.8 De cliënt maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van ElisaCura en derhalve kan ElisaCura niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten. ElisaCura is niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

3.9 Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij ElisaCura en dit verwacht ElisaCura ook van de cliënt. Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt van de cliënt verwacht dat hij/zij vlak voor de behandeling heeft gedoucht.

3.10 Alle behandelingen worden, met terzijdestelling van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard en uitgevoerd door ElisaCura.

3.11 Overeengekomen termijnen waarbinnen de behandeling wordt uitgevoerd, zijn slechts indicatief en is nimmer te beschouwen als fatale termijnen.

3.12 ElisaCura is gerechtigd een behandeling te laten verrichten door derden, die naar het oordeel van ElisaCura beschikken over dezelfde kwaliteiten.

Artikel 4. Prijzen & Betaling
4.1 Alle prijzen die ElisaCura hanteert zijn in euro’s en inclusief BTW en exclusief reiskosten, tenzij anders vermeld.

4.2 Alle kosten van de voor de uitvoering van de behandeling benodigde producten zijn bij de prijs inbegrepen. ElisaCura is vrij in de keuze van haar producten.

4.3 ElisaCura behoudt zich het recht voor om haar prijzen, op haar website, sociale media of anderszins kenbaar gemaakt, tussentijds te wijzigen indien zij dit nodig acht. ElisaCura vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum.

4.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de cliënt direct na afloop van de behandeling de betaling per pin of contant te voldoen.

4.6 Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven periode en/of zolang de voorraad strekt.

Artikel 5. Aansprakelijk
5.1 ElisaCura is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de behandeling, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van ElisaCura.

5.2 Indien ElisaCura aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel van toepassing zijnde eigen risico. Bij gebreke van een (volledige) uitkering van het schadebedrag door een verzekeringsmaatschappij, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het totaalbedrag van de behandeling, althans dat gedeelte van de behandeling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.3 ElisaCura is nooit aansprakelijk voor:

 • schade van welke aard dan ook, doordat ElisaCura is uitgegaan van de door de cliënt onjuist verstrekte informatie of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding;
 • diefstal, beschadiging en/of verlies van persoonlijke eigendommen van de cliënt tijdens de behandeling;
 • gezondheidsschade en/of medische kosten die voortvloeien uit schade voortkomende uit de behandeling;
 • tegenvallende resultaten, indien ElisaCura de behandeling op overeengekomen wijze heeft volbracht.

5.4 ElisaCura heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade ongedaan te maken, door herstel of verbetering van de behandeling c.q. of het verstrekken van een nieuw product.

5.5 Een vordering tot schadevergoeding door de cliënt dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat de cliënt de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij ElisaCura te zijn ingediend. Bij gebreke van een tijdige indiening van een vordering tot schadevergoeding, vervalt het recht op schadevergoeding door de cliënt.
5.6 Het in dit artikel bepaalde geldt behoudens opzet of grove nalatigheid van ElisaCura en indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten.

Artikel 6. Garantie (nagels/gelpolish), onderzoek en reclames
6.1 Klachten met betrekking tot de behandeling dienen schriftelijk binnen 7 dagen na de uitvoering daarvan aan ElisaCura kenbaar te worden gemaakt.

6.2 De cliënt is gehouden direct het resultaat van de behandeling te beoordelen op kwaliteit.

6.3 Indien een klacht na het oordeel van ElisaCura gegrond is, zal zij kosteloos een nieuwe behandeling met de cliënt inplannen of een (evenredig deel) van de prijs crediteren.

6.4 ElisaCura geeft de cliënt 7 dagen garantie op een nieuwe set gelpolish.

De garantie geldt niet indien de cliënt ontevreden is met de vorm of de kleur van de nagels.

 • Op nailart incl. steentjes, manicure e.d. wordt geen garantie gegeven.

6.6 De garantie op een nieuwe set gelpolish vervalt:

 • indien de cliënt de nagels heeft laten verzorgen door derden;
 • indien de nagels ondanks het advies van ElisaCura te lang zijn;
 • indien de cliënt zonder handbescherming met agressieve chemicaliën heeft gewerkt;
 • indien de cliënt de nagels heeft afgebeten of opzettelijk heeft afgebroken;
 • indien de cliënt andere producten dan de door ElisaCura geadviseerde producten heeft gebruikt voor het onderhoud van de nagels;
 • bij verkeerd gebruik, zwangerschap, medicijn gebruik, ziektes en bij slechte verzorging van de nagels.


Artikel 7. Leeftijd

7.1 Alle behandelingen van ElisaCura worden uitgevoerd bij personen boven de 18 jaar.

7.2 Vanaf 16 jaar tot 18 jaar alleen met toestemming van ouder/verzorger. Onder de 16 jaar voert ElisaCura geen behandelingen uit.

Artikel 8. Geheimhouding
8.1 ElisaCura is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt mededeelt tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

8.2 De geheimhouding vervalt echter indien op grond van een wettelijke bepaling, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of een rechterlijke uitspraak ElisaCura verplicht is de informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 9. Gedrag
9.1 De cliënt dient zich behoorlijk te gedragen volgens algemeen normen en waarden. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft ElisaCura het recht om bij de cliënt een behandeling te weigeren/stoppen zonder opgave van een reden en zonder het recht van de cliënt op enige (schade)vergoeding.
9.2 Mobiele telefoons, piepers e.d. dienen te worden uitgeschakeld of op stil te worden gezet voor aanvang van een behandeling.

9.3 ElisaCura meldt diefstal altijd bij de politie.

9.4 Het is niet toegestaan om gezelschap mee te nemen tijdens de behandeling.

Uitzonderingen zijn mogelijk, echter alleen na overleg met ElisaCura.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Wordt de uitvoering van een behandeling door ElisaCura onmogelijk gemaakt door een oorzaak die ElisaCura niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van ElisaCura kan worden verlangd, dan is ElisaCura gerechtigd de uitvoering van de behandeling op te schorten tot het moment dat zij alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van ElisaCura en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van ElisaCura. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop ElisaCura geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ElisaCura niet in staat is de verplichtingen na te komen.

10.3 In geval van overmacht zal ElisaCura – indien mogelijk – met de cliënt een nieuwe afspraak inplannen.

10.4 ElisaCura is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel geniet.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle aanbiedingen, behandelingen en transacties waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3 ElisaCura mag deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest recente versie is dan op alle overeenkomsten inclusief de reeds gesloten overeenkomsten geldig. Aan afspraken tussen partijen die afwijken van de algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

11.4 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar ElisaCura is gevestigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, exclusief bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen.

Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw email, adres en telefoonnummer gevraagd voor onze administratie, deze worden gehanteerd volgens de Privacywet. Zie link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens